Судалгаа, шинжилгээ

СЭЗИС-ийн Судалгаа, эрдэм шинжилгээний бодлогын бичиг баримт 2019 оны 03-р сарын 15-ны А/54 тоот Pекторын тушаалаар батлагдсан.

СЭЗИС-ийн Судалгаа, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаанд дараах стратегийн шинжтэй бодлогыг баримтална. Үүнд:

 1. Багш, оюутны судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил нь сургуулийн судалгааны тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн тулхтай хөгжилд хувь нэмэр оруулахуйц байх шаардлага тавина.
 2. Ахисан түвшний сургалт, судалгааны ажлын нэгдмэл байдлыг хангана.
 3. Судалгаа, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа, үр дүн нь үндэсний болон бүс нутгийн олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц чанар хүртээмжтэй байх зорилготой ажиллана.
 4. Судалгаа, эрдэм шинжилгээний санхүүжилтыг гадаад болон дотоод эх үүсвэрээс тогтвортой хангах, санхүүжилт татсан судлаачдын идэвх санаачилгыг бодитойгоор дэмжих бодлого хэрэгжүүлнэ.

СЭЗИС-ийн судалгааны тэргүүлэх чиглэл

Судалгааг Тогтвортой хөгжлийн концепцтэй уялдуулах бодлого баримтална

 1. Эдийн засгийн уялдуулалт ба институцийн асуудлууд
 2. Институц, цахим шилжилт ба байгууллагын хөгжил
 3. Энтрепренершип ба бизнес, нийгмийн салбарт инновацийг бүтээх, нэвтрүүлэх, удирдах асуудлууд
 4. Боловсролын шинэ хандлага, удирдлага, чанар, үр ашиг
 5. Санхүүгийн салбар, уул уурхай, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал зэрэг үндэсний стратегийн салбаруудын хөгжлийн асуудлууд
 6. Нийгмийн хөгжил, түншлэл, оролцоо, нийтийн эрх ашгийн тулгамдсан асуудлууд
 7. Үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлын онол, практикийн асуудал; хоёр ба гуравдагч хөрш орнуудын гео-эдийн засаг

Олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд

Олон улсын санхүүжилттэй томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлээд байна. Тухайлбал

 • Монголын Мянганы Сорилтын сангийн санхүүжилтээр “Мэргэжлийн боловсролын байгууллагуудын удирдлагын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”, 2012-2013
 • Азийн хөгжлийн банк, Монголын засгийн газрын санхүүжилтээр “Дээд боловсролын байгууллагын шинэчлэлд үзүүлэх олон улсын зөвлөх үйлчилгээ”, /Индонезийн TIA тай хамтарсан/ 2015-2017
 • Европын холбооны санхүүжилтээр “Олон улсын оюутан, багш солилцооны академик хөтөлбөр “IMPAKT” төсөл, 2015-2019
 • Европын холбооны санхүүжилтээр “Монголын их дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээ судалгаа, инновацийн чадавхийг нэмэгдүүлэх ARROW төсөл, “ 2018-2020

Эрдэм шинжилгээний хурал

СЭЗИС нь 1999 оноос эхлэн эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулж эхэлсэн ба жил бүрийн 4-р сарын эхний 10 хоногт багтаан удирдамжийн дагуу зохион байгуулж хэвшээд байна.

Эрдэм шинжилгээний хурал 2020-2021 оны хичээлийн жилд "Шинэ нөхцөл байдал: үр нөлөө, сургамж, гарц" сэдвээр зохион байгуулагдана.
дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Эрдэм шинжилгээ судалгааны бүтээлүүд

СЭЗИС нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээлүүд хэвлэгдэн гардаг дараах сэтгүүлүүдийг тогтмол эрхлэн гаргаж байна

 1. “Монголын эдийн засаг өчигдөр өнөөдөр” сэтгүүл
 2. “International journal of Management “
 3. Жил бүрийн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
 4. “Economic Analytica” улс төрийн эдийн засгийн сэтгүүл