Олон улсын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн мэргэшсэн институт