Тоон мэдээлэл

Төгсөгчдийн судалгаа

Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг 2013 оноос хойш тогтмол хийж байгаа бөгөөд сургууль – аж ахуйн нэгж байгууллагын түншлэл, хамтын ажиллагаагаа сайжруулах, сургалтын чанараа дээшлүүлэх зорилгоор 2013 оноос хойш төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг Оюутанд үйлчлэх төвийн чиг үүрэгт оруулж төгссөнөөс хойш 6 сар, жилийн дотор тогтмол авч зохион байгуулж байна.

Энэхүү судалгаанд СЭЗИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрийг тухайн жилд төгссөн төгсөгчдийн 80-аас дээш хувийг хамруулдаг бөгөөд ажиллаж буй салбар, төгссөн мэргэжлээрээ ажилладаг эсэх, төгсөөд ажилд ороход зарцуулж буй дундаж хугацаа болон идэвхитэй ажил хайж байгаа ажилгүй төгсөгчдийн бүртгэлийг гаргаж ажил олгогч байгууллагуудтай холбох, мэдээллийг хүргэж, зуучлах үйлчлгээг үзүүлж байна.

Үзүүлэлтүүд 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Судалгаанд хамрагдсан хувь 89% 80% 92% 79% 78% 82% 87% 78%
Ажил эрхлэлтийн хувь 82% 90% 87% 83% 74% 75% 78% 64%
Төгссөн мэргэжлээр ажиллаж байгаа хувь 97% 79% 94% 95% 90% 78% 83% 76%
Ажилд ороход зарцуулж буй дундаж сар 4 сар 2,5 сар 3 сар 2 сар 2 сар 1,5 сар 1,3 сар 4 сар
Шалтгаантай ажил эрхлээгүй 24% 15% 21%

Анги дэвшилтийн хувь хэмжээ /2017-2020 он/

СЭЗИС-ийн өдрийн хөтөлбөрийн Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдийн анги дэвшилтийн хувь хэмжээг сүүлийн 4 жилээр дараах графикаар харуулав.


Тайлбар: Дээрх үзүүлэлтэд шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн оюутнуудын мэдээллийг оруулсан болно. Үүнд: оюутны анги, мэргэжил солих, гадаад болон дотоодын их дээд сургуулиас шилжиж ирэх, шилжин явах, улирлын болон жилийн чөлөөнөөс үргэлжлүүлэн суралцаж байгаа г.м.
Эх сурвалж: СЭЗИС-ийн Бакалаврын сургалтын алба

Төгсөлтийн хувь хэмжээ

СЭЗИС-ийн өдрийн хөтөлбөрийн Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдийн 2018-2020 оны төгсөлтийн хувь хэмжээг дараах графикаар харуулав.

Тайлбар: Төгсөлтийн хувь хэмжээнд СЭЗИС-д элсэн орсоноос хойш 4-5 жилд багтан төгсөж буй оюутнуудын тоон үзүүлэлт болно.
Эх сурвалж: СЭЗИС-ийн Бакалаврын сургалтын алба

Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн хувь

СЭЗИС-ийн өдрийн хөтөлбөрийн Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдийн хувь дах төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн хувь хэмжээг сүүлийн 5 жилээр дараах зурагт харуулав.


Тайлбар: Дээрх судалгаанд 2016 оны төгсөгчдийн 80%, 2017 оны төгсөгчдийн 72%, 2018 оны төгсөгчдийн 82%, 2019 оны төгсөгчдийн 87% нь тус тус оролцсон болно.
Эх сурвалж: СЭЗИС-ийн Бакалаврын сургалтын албаны “Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгаанаас”

Нийт суралцагчдаас "Оюутан хөгжлийн зээл"-д хамрагдсан хувь


Эх сурвалж: СЭЗИС-ийн Бакалаврын сургалтын албаны тайлангаас авав.

АНУ-ын “Peregrine Academic Services” оюутны мэдлэг, чадварыг үнэлэх олон улсын хараат бус хөндлөнгийн үнэлгээ

АНУ-ын “Peregrine Academic Services” олон улсын байгууллага нь “Олон улсын бизнесийн боловсролын үнэлгээний шалгалт-GBE” буюу сургалтын хөтөлбөрийн чанарт онлайнаар хөндлөнгийн хараат бус үнэлгээ хийдэг.

СЭЗИС нь 2012 оноос эхлэн хөндлөнгийн үнэлгээг бакалаврын болон магистрын хөтөлбөрүүдэд суралцаж буй төгсөх ангийн оюутан, суралцагчдад зориулан жил бүр “Гарцын шалгалт”-ыг тогтмол хийлгэсээр ирсэн ба доорх сэдвүүдийн хүрээнд шалгалтад хамрагддаг.

Үүнд:
 1. Маркетинг
 2. Бизнесийн санхүү
 3. Нягтлан бодох бүртгэл
 4. Менежмент
 5. Бизнесийн хууль зүйн орчин
 6. Эдийн засгийн онол
 7. Бизнесийн ёс зүй
 8. Дэлхий нийтийн бизнесийн хүрээ
 9. Мэдээллийн системийн менежмент
 10. Тоон техник арга, статистик
 11. Бизнесийн манлайлал
 12. Бизнесийн интеграци, стратегийн менежмент

СЭЗИС-ийн 2014-2019 оны хичээлийн жилүүдэд хийлгэсэн “Peregrine Academic Services”-ийн хөндлөнгийн үнэлгээний тайлангаас сүүлийн 5 жилийн дундаж үзүүлэлтүүдийг та бүхэнд танилцуулъя. СЭЗИС-ийн оюутан, суралцагчдын мэдлэг, чадвар эзэмшсэн байдлыг Монгол Улсын их, дээд сургуулиуд (энэ нь дотроо төрийн өмчийн болон төрийн бус өмчийн их, дээд сургууль гэсэн хоёр ангилалтай), ACBSP-ийн 8-р бүсийн их, дээд сургуулиудтай харьцуулан гаргасан.
Үүнд:

Уг судалгааны үр дүнгээр СЭЗИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрийн оюутнуудын мэдлэг, чадвар нь Монгол Улсын их, дээд сургуулиудаас 7.24 хувиар (энэ нь дотроо төрийн өмчийн сургуулиудаас 6.80 хувиар, төрийн бус өмчийн их, дээд сургуулиудаас 7.70 хувиар), ACBSP-ийн 8-р бүсийн их, дээд сургуулиудтай харьцуулан үзэхэд 4.02 хувиар тус тус илүү гарсан байгаа нь сургалтын чанар дотоодод төдийнгүй олон улсын түвшинд үнэлэгдэж байна.

СЭЗИС-ийн магистрын хөтөлбөрийн суралцагчдын мэдлэг, чадвар нь Энэтхэгийн бүсийн их, дээд сургуулиудтай харьцуулан үзэхэд 6.1 хувиар (энэ нь дотроо Бизенсийн магистрын хөтөлбөртэй сургуулиудаас 5.0 хувиар), Латин Америкийн бүсийн их, дээд сургуулиудаас 4.03 хувиар тус тус илүү гарсан бол ACBSP-ийн 8-р бүсийн их, дээд сургуулиудтай харьцуулан үзэхэд -0.81 хувиар, Европын бүсийн их, дээд сургуулиудтай харьцуулан үзэхэд -1.48 хувиар тус тус бага гарсан байна. Дээрх хөндлөнгийн хараат бус шалгалтын үр дүнг дүгнэж үзвэл СЭЗИС-ийн сургалтын хөтөлбөр, төгсөгчдийн чанар үндэсний болон олон улсын түвшинд сайн байгааг нотлон харуулж байна. Бид цаашид дотоодын болон гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, төгсөгчдийн цогц чадамжийг улам дээшлүүлэх, сургалтын хөтөлбөрүүдийг олон улсын стандартын дагуу хөгжүүлэн бүс нутаг болон олон улсын дээд боловсролын зах зээлд өрсөлдөх боломж байгааг харуулж байна.

Шалгалтын тухай дэлгэрэнгүйг хавсралт файл болон доорх линкээс авна уу!
http://peregrineacademics.com/

3. Уралдаан тэмцээнд гаргасан амжилт

Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2015-2016 Татварын олимпиад 1-р байр
19 дэх НББ-ийн олимпиад 1-р байр 3-р байр – 1
6-р байр – 1
7-р байр – 1
8-р байр – 1
2016-2017 20 дахь НББ-ийн олимпиад 1-р байр 1-р байр - 3
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2012-2013 Улсын анхдугаар санхүүгийн олимпиад SFV баг - 1-р байр
IFE баг – 2-р байр
2-р байр – 1
3-р байр – 1
Улсын 2 дахь банкны олимпиад TPO - 1-р байр 1-р байр – 1
3-р байр – 1
5-р байр – 1
2013 – 2014 Улсын 2 дахь санхүүгийн олимпиад Prima баг – 1-р байр
Athena баг - 2-р байр
1-р байр - 1
2-р байр – 2
Улсын 3 дахь банкны олимпиад 2-р байр – 1
2014 – 2015 Улсын 3 дахь санхүүгийн олимпиад Jow Dones баг - 1-р байр 1-р байр - 1
2-р байр – 2
Улсын 4 дэх банкны олимпиад IFE баг – Эрсдэлийн менежментээр шилдэг баг 1-р байр – 1
Бизнесийн сорил IFE баг – 1-р байр 1-р байр – 1
2015 – 2016 Улсын 4 дэх санхүүгийн олимпиад Y-Nots баг – 2-р байр
IFE баш – 3-р байр
2-р байр – 1
3-р байр – 1
Доктор Ц.Аюурзаны нэрэмжит улсын анх дугаар санхүүгийн олимпиад IFE баг – 1-р баг 2-р байр – 1
3-р байр – 1
Улсын 5 дахь банкны олимпиад IFE 2 – 1-р байр 1-р байр – 1
3-р байр – 1
2016 - 2017 Улсын 5 дахь санхүүгийн олимпиад UFE Simulators – 3-р байр 2-р байр – 1
CFA Research Challenge Competition UFE баг – 2-р байр
Улсын 6 дахь банкны олимпиад IFERAS – 1-р баг 1-р баг – 1
2-р баг – 1
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2011 – 2012 Улсын IT олимпиад 2-р байр
2012 – 2013 Улсын IT олимпиад 2-р байр
2013-2014 Улсын IT олимпиад 3-р байр
2014 – 2015 Улсын IT олимпиад 2-р байр
Улсын хүний нөөцийн олимпиад Тусгай байр
2015-2016 Улсын IT олимпиад 2-р байр
Улсын хүний нөөцийн олимпиад 3-р байр
2016-2017 Улсын IT олимпиад 1-р байр
Улсын хүний нөөцийн олимпиад 1-р байр
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2014-2015 Улсын математикийн олимпиад 2-р байр
3-р байр
2014-2015 Улсын математикийн олимпиад 2-р байр
3-р байр
2016-2017 Улсын математикийн олимпиад 2-р байр 2-р байр
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2015-2016 “Ажил эрхлэлт болон цагийн ажил 2015” оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 1-р байр,
2-р байр
2016-2017 “Залуу сэтгэл зүйч 2017” оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 3-р байр
2016-2017 “СЭЗИС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал” 3-р байр
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүнгээр
2017-2018 Б.Батбаяр - Ж.Цэвээний нэрэмжит судалгааны хурал 4-р байр
2017-2018 М.Оюу-Эрдэнэ, Бизнемийн эрх зүй эрдэм шинжилгээний хурал 1-р байр
2016-2017 А.Билгүүн, СЭЗИС-ийн эрдэм шинжилгээний хурал 3-р байр
2016-2017 А.Билгүүн, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хурал 1-р байр
2016-2017 М.Оюу-Эрдэнэ, Парламентийн мэтгэлцээн 2-р байр
2016-2017 М.Оюу-Эрдэнэ, Эрдмийн од Алтан медаль
2016-2017 М.Оюу-Эрдэнэ, Парламентийн мэтгэлцээн 3-р байр
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүнгээр
2017-2018 Tugul-Erdene Batzorig – ACCA program, the second–year student. National English Speech competition: entitled “What is a cause you would like to fight for or already support?” organized by National University of Mongolia second place
2017-2018 Tungalag.A – Undergraduate program student Olympiad for Accounting English organized by Mandakh Burtgel University second place
2017-2018 Tuvshinsaikhan.B – ACCA program student Olympiad for Accounting English organized by Mandakh Burtgel University third place
2015-2016 “BMF” IFE Team Mongolia International Business English Olympiad first place
2015-2016 “RNC” IFE Team Mongolia International Business English Olympiad third place