7000 8085 + (дотуур дугаар)


Дотуур дугаар Тэнхим
1101, 1102, 1103, 1100 Олон улсын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль
1190 Гадаад хэлний институт
1110, 1111 Бизнесийн удирдлагын тэнхим
1170 Мэдээллийн системийн менежментийн тэнхим
1160 Салбар дундын судлалын тэнхим
1120 Санхүүгийн удирдлагын тэнхим
1180, 1181 Соёл иргэншил, аялал жуулчлалын тэнхим
1150 Хэрэглээний математик статистикийн тэнхим
1140 Эрх зүйн тэнхим
1130 Экономиксийн тэнхим
Дотуур дугаар Алба
1040 Ахисан түвшний cудалгаа, сургалтын алба - MBA
1050, 1051 Ахисан түвшний cудалгаа, сургалтын алба - Ph.D
1010, 1011, 1020, 1021, 1030, 1031 Бакалаврын сургалтын алба
2030, 2031 Бүртгэл мэдээллийн алба
1070 Глобал эдийн засгийн судалганы хүрээлэн
3020, 3010, 3070 Захиргаа хүний нөөцийн алба
3080 Инновац, хөгжлийн газар
2021, 2022, 2023, 2020 Номын сан
2050 Оюутны байр
2040 Оюутны холбоо
3030 Ректор
3040 Бакалаврын сургалт, судалгаа хариуцсан проректор
1090 Тасралтгүй боловсролын төвийн эрхлэгч
1090 Тасралтгүй боловсролын төвийн эрхлэгч
1060 Хамтын ажиллагаа, бизнес хөгжлийн хүрээлэн
1081 Чадамжид суурилсан шаталсан виртуал сургалтын хөтөлбөр
2010, 2011, 3050 Эдийн засаг, санхүүгийн алба
2060 Эмч