Стандартууд

СЭЗДС-ийн захирлын 2011 оны 9 сарын 28 -ны өдрийн 188 тоот тушаалаар батлагдсан Эрдмийн ажлын бичилт хийх байгууллагын стандартуудын эмхэтгэл батлагдсан. Эрдмийн ажлын бичилт хийх стандартуудыг СЭЗИС-ийн вэбсайтын “Эрдэм шинжилгээ судалгаа”-ны хэсгээс ашиглах боломжтой.

  1. Эш татах, эх сурвалжийг заах, ном зүйн бичилт хийх ерөнхий шаардлага
  2. СЭЗДС-ийн Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэлд хэвлүүлэх эрдэм шинжилгээний өгүүллийн бичилт хийх ерөнхий шаардлага, формат
  3. Докторын диссертацын хураангуйн бичилт хийх ерөнхий шаардлага, формат
  4. Докторын диссертацын бичилт хийх ерөнхий шаардлага, формат
  5. Мастерын зэрэг горилсон судалгааны ажлын хураангуйн бичилт хийх ерөнхий шаардлага, формат
  6. Мастерын зэрэг горилсон судалгааны ажлын бичилт хийх ерөнхий шаардлага, формат
  7. Бакалаврын зэрэг горилсон дипломын төслийн бичилт хийх ерөнхий шаардлага, формат
  8. Оюутны эрдмийн ажил, ажилбаруудын бичилт хийх ерөнхий шаардлага, формат