Сургуулийн тодорхойлолт шалгах

Шалгах код

Жишээ: 202012345