Оюутнууд ямар асуудлаах хэнд хандаж болох вэ?

Зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, дэмжих
Шийдвэр гаргах

Ямар асуудлаар Хэнд хандах
Бакалаврын сургалтын алба /А206/ Оюутанд үйлчлэх төв /С303/ Ангийн зөвлөх багш, байрны багш Тэнхим /багш Бүртгэл мэдээллийн төв /А201/ Оюутны холбоо /А202/ Номын сан /А309/ Системийн ажилтнууд /Б401/ Эмч /А203/ Санхүү аж ахуйн алба /А102/ Сургалт, оюутан хариуцсан алба /Б905/
Хичээлийн зөвлөгөө өгөх цаг, хичээлийн зорилго хүрэх үр дүнгийн талаар мэдээлэл авах
Сургалтын төлөвлөгөө, хичээл сонголтын талаар зөвлөгөө авах
Сургуулиас баримталж буй бодлого, дүрэм журам, заавар шийдвэрүүдийн талаар мэдээлэл авах, санал хүсэлтээ хүргэх
Хичээл сонголт - групп нээлгэх, хаалгах, цуцлах, голч дүн ахиулах,
Хичээл, давтлага, шалгалт бусад төлөвлөгөөт ажлын нэгдсэн хуваарийн талаар
Төгсөх оюутны дүнгийн тодорхойлолт, дүн дүйцүүлэх асуудал
Ямар асуудлаар Хэнд хандах
Бакалаврын сургалтын алба /А206/ Оюутанд үйлчлэх төв /С303/ Ангийн зөвлөх багш, байрны багш Тэнхим /багш Бүртгэл мэдээллийн төв /А201/ Оюутны холбоо /А202/ Номын сан /А309/ Системийн ажилтнууд /Б401/ Эмч /А203/ Санхүү аж ахуйн алба /А102/ Сургалт, оюутан хариуцсан алба /Б905/
Оюутны үнэмлэхний асуудлаар, сурлагын дүнгийн тодорхойлолт авах
Сургуулийн тодорхойлолт авах /монгол, англи /, оюутны хувийн бичиг баримт, сургуулийн гэрээний талаар
Зан байдал, хүмүүжил, хувийн амжилтын талаар тодорхойлолт авах
Ямар асуудлаар Хэнд хандах
Бакалаврын сургалтын алба /А206/ Оюутанд үйлчлэх төв /С303/ Ангийн зөвлөх багш, байрны багш Тэнхим /багш Бүртгэл мэдээллийн төв /А201/ Оюутны холбоо /А202/ Номын сан /А309/ Системийн ажилтнууд /Б401/ Эмч /А203/ Санхүү аж ахуйн алба /А102/ Сургалт, оюутан хариуцсан алба /Б905/
Буцалтгүй зээл тусламж, орон нутгийн оюутнуудын замын зардалын мэдээлэл тооцоо
Эцэг эхийн болон оюутны мэдээллийн системийн ашиглалтын талаар, оюутны албан и-мэйл болон тэдгээрийн аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлууд
Номын сангийн үйлчилгээтэй холбоотой /үнэмлэх нээлгэх, ном сурах бичиг болон багшийн өгсөн нэмэлт материалуудыг олж судлах гэх мэт /
Сургалтын орчин, суралцах таатай нөхцөлийн талаарх санал хүсэлт /анги, танхим, цайны газар, номын сан, техник хэрэгсэл гэх мэт/
Оюутны дотуур байрны талаар
Цагийн ажил, дадлагын ажил, сайн дурын ажлын талаар
Клуб дугуйланд элсэх, шинэ клуб нээх
Автобусны карт захиалга, дахин олголт
Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээлэл, тавигдах шаардлагуудын талаар
Ямар асуудлаар Хэнд хандах
Бакалаврын сургалтын алба /А206/ Оюутанд үйлчлэх төв /С303/ Ангийн зөвлөх багш, байрны багш Тэнхим /багш Бүртгэл мэдээллийн төв /А201/ Оюутны холбоо /А202/ Номын сан /А309/ Системийн ажилтнууд /Б401/ Эмч /А203/ Санхүү аж ахуйн алба /А102/ Сургалт, оюутан хариуцсан алба /Б905/
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
Цаг төлөвлөлт, хувийн зохион байгуулалтын талаар зөвлөгөө авах
Оюутныг суралцах арга барилд сургах зөвлөх, чиглүүлэх
Сургалтын төлөвлөгөө, хичээл сонголтын төлөвлөгөө зэрэгт зөвлөх чиглүүлэх
Оюутны ёс зүй, бие хүний төлөвшил, харилцаа зэрэг оюутанд тулгамдаж буй асуудлуудад ганцаарчилсан болон бүлгийн зөвлөгөө өгөх